ඔලුවේ කැක්කුම
1ත් පසුවී ඇතත් නිදි දෙව්දු තව නැතේ
ඇස දෙකට උඩින් මගේ ඔලුව නම් දැන් රිදේ
පැලුනත් ඔලුව මගේ මට කමක් දැන් නැතේ
සතුටක්ය එය මහත්,
                             රිදෙන්නට ඔලුවක් ඇතේ...

No comments:

Post a Comment

තප්පරයක් නැවතිලා මොනවාම හරි කියල යමු ඈ...