තරුකැට දෙනෙතින්

තරුකැට දෙනෙතින් මා දිහා බලා
    ඔබ එදා කියූ ඒ කතා
තාලෙට සැලෙනා ඇස් පිය අතරින්
    ගීතයක් සේ හද රැදුනා
මගේ කර ගන්නට පෙරුම් පිරු මම
    හීනෙන් ඔබ ලග තුරුළු උනා
ඔබ මගේ නොවෙනා බව දැන දැන මම
    ඔබේ ආදරේ සුව හෙව්වා...

No comments:

Post a Comment

තප්පරයක් නැවතිලා මොනවාම හරි කියල යමු ඈ...