හිමි නැති ආදරයක්


 
මසිතට හිමි නැති ආදරයක් ලග
     මගේ හිත නැවතිලා
මගේ කරගන්නට බැරි ඇස දෙක ලග
     මගේ ඇස නැවතිලා
මට නොලැබී ගිය ඔබගේ සෙනෙහස
     ඔහු හට හිමිවෙලා
ම ලග සිටි ඔබ දැන් මා ලග නැත
     මා දැන් තනිවෙලා..

No comments:

Post a Comment

තප්පරයක් නැවතිලා මොනවාම හරි කියල යමු ඈ...